Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 2/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 2/2567)

 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบกับมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล