Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่งคนงาน จำนวน ๑ อัตรา  (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)
สังกัดงานพัฒนากายภาพ และความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็น ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ อัตรา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือก เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

        ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกได้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้าง  ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หน่วยงานต้นสังกัด 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล