Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน 1 อัตรา (ครั้งที่ 3/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ อัตรา  (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)
สังกัดงานพัฒนากายภาพ และความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

 

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ชั่วคราวรายวัน จำนวน ๑ อัตรา (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ สังกัดงานพัฒนากายภาพ และความปลอดภัย กองกลาง สำนักงานอธิการบดีนั้น 

        บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล