Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 5/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗

 

       ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้  (สายวิชาการและสายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ านวน ๒ อัตรา ดังนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล