Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 4/2567

ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

 

       ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบ คัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

       ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง พร้อมทำสัญญาจ้าง ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดีอาคารอำนวยการ ชั้น ๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดนี้ถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงานวันอังคารที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หน่วยงาน ต้นสังกัด

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล