Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 4/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗

 

       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากร เงินรายได้(สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ จำนวน ๓ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น 

       บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือกตามบัญชี รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล