Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน)
(
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
          

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) จํานวน อัตรา ประกาศ วันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั่น 

        บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

        ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้ลําดับที่ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมท่า สัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น อาคาร อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ณ หน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล