Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ 1/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗)
          

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) จํานวน ๑ อัตรา ฉบับลงวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น 

        บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ตามวัน เวลา และสถานที่ สอบแข่งขัน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล