Accessibility Tools

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
         

         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จํานวน อัตรา ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ดําเนินการคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

         การนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการคัดเลือก) มารายงานตัว, ปฐมนิเทศ และเริ่มปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น ๔   อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึหากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ 

         ทั้งนี้ หากประเภทงานในด้านใดไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกหรือภายหลังว่างลง มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ เรียกผู้ผ่านการคัดเลือกลําดับถัดไปหรือสํารองประเภทงานอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทน ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้การพิจารณาของมหาวิทยาลัยถือเป็นที่สุด 

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล