Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ 3/2567)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗)
         

        ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรเงินรายได้ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗) ฉบับลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น 

        บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกโดยทดสอบด้านความรู้ เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

รายละเอียด

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล