Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
       

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ฉบับลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น

          บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมธรรมรักษา ชั้น ๒ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ