Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ (ครั้งที่ 4/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตําแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี จํานวน อัตรา (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตําแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี จํานวน อัตรา (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖) สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 

         บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือก ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

         ทั้งนี้ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมทํา สัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น อาคาร อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เวลา ๐๙.๐๐-๑๐.๐๐ . หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์ และให้เริ่มปฏิบัติงาน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันที่ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ด 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล