Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖) จํานวน อัตรา ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 

         บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความ เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

         ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้ลําดับที่ มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทํา สัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น อาคาร อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ มกราคม ๒๕๖๗ หน่วยงานต้นสังกัด 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล