Accessibility Tools

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงาน
ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
       

        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ขับเคลื่อนพันธกิจและยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีการบูรณาการ การทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งทรัพยากรบุคคล องค์ความรู้ เครือข่าย การทำงานและสิ่งสนับสนุนอื่น ภายใต้กรอบกิจกรรม การบริการวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม ให้กับชุมชน ส่งเสริมพัฒนาและสร้างสัมมาชีพ ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน ก่อให้เกิดผลผลิต และผลลัพธ์ที่สร้าง ผลกระทบด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมภูมิปัญญา ฯลฯ อย่างเป็นรูปธรรม นั้น 

        การนี้ เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจข้างต้นบรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด มหาวิทยาลัย ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์ พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ