Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 7/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(สายวิชาการ) (ครั้งที่ 7/2566)
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
       

         ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 7/2566) จำนวน 5 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 นั้น
         บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดำเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านในภาระหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน  และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
         ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1 อาคารอำนวยการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 10.00 น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ณ หน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล