Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตฯ (ครั้งที่ 3/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สาขาวิชาเคมี จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
(ครั้งที่ 3/2566) รวมจำนวน 2 อัตรา
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

         ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ตำแหน่งครูผู้ช่วย  สาขาวิชาเคมี  จำนวน  1  อัตรา  และตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จำนวน  1  อัตรา  (ครั้งที่ 3/2566)  รวมจำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น
         บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบคัดเลือก  ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
         ทั้งนี้  ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เพื่อทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เวลา 09.00 – 10.00 น.  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล