Accessibility Tools

ประกาศเลื่อนการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง เลื่อนการสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 6/2566)
       

         ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ครั้งที่ 6/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมจำนวน ทั้งสิ้น 7 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566 โดยได้กำหนดวันสอบแข่งขันในวันที่ 23 – 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นั้น เนื่องจากคณะกรรมการสอบมีภารกิจจำเป็นเร่งด่วนของมหาวิทยาลัยตามวัน เวลา ดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอเลื่อนวันสอบแข่งขัน วันประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชี รายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขัน วันรายงานตัว และวันเริ่มปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล