Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
       

          ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จํานวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการสอบคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

          ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการสอบคัดเลือก) มารายงานตัว, ปฐมนิเทศ และเริ่ม ปฏิบัติงาน ในวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น ๔ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดนี้ ถือว่าสละสิทธิ์ 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ