Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน
ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ
       

           ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จํานวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคมพ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น 

           บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ (ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ) โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศเข้ารับการสอบคัดเลือกตามลําดับ เลขประจําตัวผู้สมัคร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด โดยแยกตามประเภทตําแหน่งงานที่สมัครมา ดังนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ