Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนสาธิตฯ (ครั้งที่ 2/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนสาธิต
แห่งแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2566)
สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
       

            ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างของของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2566)  จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น
            บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏผลการสอบคัดเลือก  ดังรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
            ทั้งนี้  ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ มารายงานตัวในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เพื่อทำสัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว ณ งานบริหารบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  เวลา 09.00 – 10.00 น.  หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์  และให้เริ่มปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงในวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล