Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2565)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง (ครั้งที่ 2/2565)
ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระภาษาไทย  จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ  จำนวน 1 อัตรา
       

            ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จำนวน  2  อัตรา (ครั้งที่ 2/2566) ฉบับลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นั้น
            บัดนี้ ระยะเวลาการรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้างของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยฯ และวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก  ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล