Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ 5/2566) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน)
(ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
      

            ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุน) (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖) จํานวน อัตรา ประกาศ วันที่  ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นัน 

            บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการทดสอบด้านความรู้เฉพาะด้านที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ด้านความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน และด้านความเหมาะสมกับการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ 

            ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการสอบแข่งขันได้ลําดับที่ ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพร้อมทํา สัญญาจ้างและรับหนังสือส่งตัว งานบริหารบุคคล กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ชั้น อาคาร อํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในวันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐- ๑๐.๐๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๖ หน่วยงานต้นสังกัด

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล