Accessibility Tools

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ)
(ครั้งที่ 3/2566)
   

              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) (ครั้งที่ 3/2566) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมจำนวนทั้งสิ้น 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
              1. ชื่อตำแหน่ง และขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่
                  ประเภทตำแหน่งวิชาการ ระดับ อาจารย์  จำนวน 2 อัตรา
                  - ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จำนวน 1 อัตรา
                  - ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา
              ขอบข่ายภาระหน้าที่ของตำแหน่ง
              1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
              2. จัดกิจกรรมเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
              3. เป็นที่ปรึกษาด้านการเรียนการสอนแก่นักศึกษา
              4. ปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายที่กำหนด
              5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานมอบหมาย

 

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล