Accessibility Tools

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน ด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ

    

              ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือก เป็นเจ้าหน้าที่จ้างเหมาปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ จํานวน อัตรา ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ดําเนินการสอบคัดเลือก เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการสอบคัดเลือกดังรายละเอียดในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

              ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (ผ่านการสอบคัดเลือก) มารายงานตัว, ปฐมนิเทศ และเริ่ม ปฏิบัติงาน ในวันจันทร์ที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น เวลา ๐๘.๓๐ น. ห้องประชุมจันทน์กะพ้อ ชั้น 4 อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาที่กําหนดนี้ถือว่า สละสิทธิ์

รายละเอียด

 
 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ