Accessibility Tools

เอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2567

              เอกสารที่ใช้ประกอบการขอกู้ยืม กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2567 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 ที่จะขอกู้ยืม กยศ. ปีการศึกษา 2567 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงครั้งแรก เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมเพื่อขอกู้ยืมเงิน กยศ. (เตรียมให้ครบก่อนเปิดภาคเรียน) ประชุมผู้ขอกู้ยืมเงิน กยศ.รายใหม่ วันพุธที่ 3 ก.ค. 67 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์

 
  รายละเอียด
แบบฟอร์มจิตอาสา
แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ101)
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล
หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102
หนังสือรับรองการแยกกันอยู่ กรณีไม่ได้จดทะเบียน
  แบบฟอร์มสำรวจการขอกู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2567

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา