Accessibility Tools

เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป (รอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567)

                   ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ (http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/) ตามวันและเวลาในระบบรับสมัคร

                   ** สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-12 กุมภาพันธ์ 2567 รับสมัครนักศึกษาทุกคณะ 
                   ** สอบ ณ อาคารศูนย์ภาษาและศูนย์คอมพิวเตอร์ ชั้น 1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (LAB1) หรือ ห้องฝึกอบรมคอมคิวเตอร์ (Training 1) ชั้น 2 (เจ้าหน้าที่จะแจ้งห้องสอบในวันที่สอบ)
                   ** นักศึกษารหัส 66 ไม่สามารถสอบสมัครได้
 
 
  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ