Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา
“วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2566 (เพิ่มเติม)

 

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจำปีการศึกษา 2566 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนฯ ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมช้องนาง  ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงกิจกรรมด้านจิตอาสา จนถึงภาคเรียนที่ 1/2566 เข้าประกอบการสัมภาษณ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 


  
  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา