Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา “วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม” ประจําปีการศึกษา 2566

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคม
ประจําปีการศึกษา 2566
  

           ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาเพื่อขอรับทุนการศึกษา วิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษา และสังคมประจําปีการศึกษา 2566 นั้น 

           บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อขอรับทุนในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 . เป็นต้นไป ห้องประชุมช้องนาง ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้ขอให้นักศึกษาเตรียมแฟ้มสะสมผลงานที่แสดงกิจกรรมด้านจิตอาสา จนถึงภาคเรียนที่ 1/2566 เข้าประกอบการสัมภาษณ์ ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ 

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา