Accessibility Tools

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C)

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึขอเชิญชวนนักศึกษา สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (MCRU Y.E.C) สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

  สมัครสมาชิก

 

  ที่มา : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ