Accessibility Tools

เอกสารที่ใช้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2566 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 ที่จะขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 กับ มร.มจ. ครั้งแรก)

                เอกสารที่ใช้กู้ยืมเงิน กยศ. รายใหม่ ปีการศึกษา 2566 (นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2-4 ที่จะขอกู้ กยศ. ปีการศึกษา 2566 กับ มร.มจ. ครั้งแรก)

                1. เอกสารที่ต้องเตรียม (ชุดที่ 1 ) 
                    - แบบ
ฟอร์ม ยศ. 101 จํานวน 1 ฉบับ
                    - บันทึกกิจกรรมจิตอาสาของปีการศึกษา 2565 อย่างน้อย 2 กิจกรรม
                    - สําเนา
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
                    - รูปถ่ายชุดนักศึกษา 1- 2 นิ้ว จํานวน 1 รูป

                    2. เอกสารที่ต้องเตรียม (ชุดที่ 2 )
                    - หนังสือ
ยินยอมเปิดเผยข้อมูลของผู้กู้/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้กู้/บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง
                    - หนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว ยศ.102 (ใช้ในกรณีผู้ปกครองไม่มีรายได้ประจํา) พร้อมสําเนาบัตรข้าราชการกํานันหรือผู้ใหญ่บ้านที่เป็นผู้รับรองรายได้
                    - หนังสือ
รับรองรายได้ครอบครัว (ใช้กรณีผู้ปกครองมีรายได้ประจํา) เช่น ทํางานในหน่วย งานของรัฐ,บริษัทเอกชน หรือห้างร้านต่างๆ ที่สามารถออกหนังสือรับรองเงินเดือนให้กับลูกจ้างได้
                    -
ใบหย่า (ถ้ามี)

                3. นักศึกษายื่นกู้ในระบบ DSL (วันที่ 1-16 ก.ค. 66)
                    
นักศึกษายื่นกู้และกรอกข้อมูลพร้อมทั้งแนบไฟล์เอกสารชุดที่ 2 และเอกสารอื่นๆ ที่กี่ข้องผ่านระบบให้ถูกต้องครบถ้วน (สามารถยื่นกู้ผ่านโทรศัพท์มือถือโดยดาวน์โหลด แอยศ. Connect)
                    (
เอกสารฉบับจริงชุดที่ 1 และ 2 นําส่งที่กองพัฒนานักศึกษาซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง )

                ข้อควรระวัง รับรองเอกสารทุกฉบับด้วยเจ้าของเอกสารและใช้ปากกาน้ําเงิน เท่านั้น (ห้ามเขียนชื่อแทนเจ้าของเอกสารโดยเด็ดขาดเพราะถือเป็นการปลอม แปลงเอกสาร)

รายละเอียด
หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล
บันทึกกิจกรรมจิตอาสา
แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
หนังสือรับรองรายได้ครอบครัวของผู้ขอกู้ยืมเงิน
หนังสือรับรองการแยกกันอยู่
กลุ่ม กยศ. MCRU รายใหม่ ปีการศึกษา 2566

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา