Accessibility Tools

ประกาศการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา)
สำหรับผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
   

               เพื่อให้การกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) ของนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคัดกรองของผู้กู้ยืมของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา การกู้ยืมลักษณะที่ 1 (กยศ. เดิม) และการกู้ยืมลักษณะที่ 2 (กรอ. เดิม) ที่กำหนดให้ผู้กู้ยืมต้องทำกิจกรรมจิตอาสา 36 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการกู้ยืมเงิน ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จึงประกาศ เรื่องการกำหนดชั่วโมงการเข้าร่วมโครงการที่มีประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะ (จิตอาสา) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป

  รายละเอียด

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา