Accessibility Tools

ประกาศผลการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศผลการตัดสินประกวดตราสัญลักษณ์โครงการ TO BE NUMBER ONE
 

                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้กําหนดให้จัดการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) TO BE NUMBER ONE เพื่อนําผลงานที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ของ ชมรม TO BE NUMBER ONE มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณา ผลการตัดสินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการตัดสินการประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE ให้ทราบดังนี้
                  รางวัลชนะเลิศ นายธนวัฒน์ อุตอามาตย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

    

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา