Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

                     ขอเชิญนักศึกษาวิชาทหาร ทุกชั้นปี และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่จะเข้าเรียน นักศึกษาวิชาทหาร ในปีการศึกษา 2565 เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง กัน ในวันที่ 1 ก.ค.2565 เวลา 18.00 น. ผ่านระบบZoom
Link เข้าห้องประชุุม https://zoom.us/j/7078269044?pwd=b0pqYXR5VGlOeU4zK0I5cHpLZjRIUT09

   

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา