Accessibility Tools

การแจ้งสําเร็จการศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ประจําภาคฤดูร้อน/2564 สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ

ประกาศสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เรื่อง แจ้งสําเร็จการศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ ประจําภาคฤดูร้อน/2564
 

                     ให้นักศึกษาภาคพิเศษและภาคปกติ แจ้งสําเร็จการศึกษาในภาคฤดูร้อน/๒๕๖๔ ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2565 โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้
 

รายละเอียด

  

  ที่มา : สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน