Accessibility Tools

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

 

                     เพื่อให้การดำเนินการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปตามระเบียบ หลักเกณฑ์ที่กองทุนฯ กำหนด และเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับผู้กู้ยืม และสอดรับกับกำหนดการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาสามารถดำเนินการขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ผ่านระบบ DSL ได้ตามวิธีการและขั้นตอนได้อย่างถูกต้องและภายในระยะเวลาที่กองทุน กำหนดมหาวิทยาลัยจึงประกาศ กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รายละเอียด
แบบคำขอกู้ยืมเงิน(กยศ101)
หนังสือรับรองรายได้ กยศ.102
แบบฟอร์มจิตอาสา
หนังสือให้ความยินยอมเปิดเผยข้อมูล

  

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา