Accessibility Tools

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART STARTUP COMPANY การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต

          คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ SMART STARTUP COMPANY การพัฒนาไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ SME Startup ในอนาคต โดยโครงการ Smart Startup Company เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจสมัคร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ ในการเป็นนักธุรกิจ และสามารถดําเนินธุรกิจจนประสบความสําเร็จ ตั้งแต่ขณะศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย ทุนสนับสนุนโครงการ Smart Startup Company โครงการละ 50,000 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 230 มิถุนาย 2565  (รับจํานวนจํากัด)
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.ประไพร จันทะบัณฑิต โทร. 0877937777 หรือ นายมานิตย์ พิพัฒน์พุฒิกุล  โทร. 0811918747

  ใบสมัคร

 

  ที่มา : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย