Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ 
ประจําปี
2564
 

                  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศให้นักศึกษาชายที่เกิดใน ปี พ.ศ.2544 ที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ประจําปี 2565 บัดนี้ ทางมหาวิทยาลัย ฯ ได้ดําเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ตาม พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 มาตรา 29(3) และกฎกระทรวงฉบับที่ 73 (พ.ศ. 2536) เรียบร้อยแล้ว ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้นักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการตรวจ เลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ไปรายงานตัวตามหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา