Accessibility Tools

ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต

                ขั้นตอนการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
                1. ให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ทุกคนที่สำเร็จการศึกษาและมีความประสงค์ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู โดยรวบรวมเอกสารและหลักฐานกับประธานสาขาวิชาหรืออาจารย์ที่รับผิดชอบที่นักศึกษาสังกัด หลังจากวันที่ได้รับใบรับรองคุณวุฒิและใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
                2. เขียนแบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (แบบ คส.01.10)
                3. แนบเอกสารหลักฐานโดยเรียงลำดับดังนี้
                   3.1 แบบ คส.01.10 (กรอกข้อมูลให้ถูกต้องและชัดเจนพร้อมติดรูปถ่าย )
                   3.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
                   3.3 สำเนา ใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
                   3.4 สำเนา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ฉบับ
                   3.5 สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อหรือสกุลถ้ามี จำนวน 1 ฉบับ
                   (นำส่งยังสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด)  หมายเหตุ: สำเนาเอกสารทุกฉบับให้เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับโดยลายเซ็นต้องเหมือนลายเซ็นในแบบ คส.01.10
                4. เจ้าหน้าที่ กรอกข้อมูล ตรวจสอบเอกสารและจัดส่งข้อมูลออนไลน์ผ่านโปรแกรม KSP-Bundit พร้อมนำส่งเอกสารไปยังคุรุสภา
                5. ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูแจ้งเลขที่ Upload ข้อมูลของนักศึกษาผ่านเพจศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาดำเนินการขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ในระบบ KSP Self-service

                หมายเหตุ :
                1. นักศึกษาดำเนินการ ข้อ 1-5 นำส่งยังสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
                2.กระบวนการดำเนินงานยื่นขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูดำเนินการในรูปแบบมหาวิทยาลัยซึ่งต้องดำเนินการให้กับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่จบการศึกษา จึงทำให้ต้องใช้เวลาในการดำเนินงาน 7-14 วันทำการ
                3. ให้นักศึกษาถ่ายสำเนาแบบ คส.01.10 และหลักฐานต่างๆ จำนวน 1 ชุด เก็บไว้กับนักศึกษาเองเพื่อใช้ในกรณีที่เกิดปัญหา

                กรณีมีข้อสงสัยกรุณาสอบถาม ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์  โทร 03-2720-536 ต่อ 3259-60 ในวันและเวลาราชการ
  ที่มา : คณะครุศาสตร์