Accessibility Tools

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ จะสมัครเข้าเรียนต่อ รด.ปี3-4-5 เข้าร่วมประชุม

ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ จะสมัครเข้าเรียนต่อ รด.ปี3-4-5 ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ โดม 1 หลังอาคารกองพัฒนานักศึกษา

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา