Accessibility Tools

กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง กำหนดการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๕ รหัส ๖๒, ๖๑, ๖๐, ๕๙ (ผู้กู้รายเก่าต่อเนื่อง)

                    ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จะดำเนินการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ ๒-๕ ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อให้การพิจารณาคัดเลือกเป็นไปตามเงื่อนไขที่กองทุนกำหนดและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงออกประกาศโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียด
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงิน

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา