Accessibility Tools

แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา และเอกสารที่จะต้องนำส่งเพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563

แนวทางการกู้ยืมเงินสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา และเอกสารที่จะต้องนำส่ง
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติผู้กู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2563
(กำหนดการกู้ยืมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

 

ขั้นตอนการให้กู้ยืมเงิน กยศ.
ที่มา : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

 

 

  ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา