สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการ ขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการฝึกอบรม ปั้นเกษตรกร SME สู่ธุรกิจดิจิทัล

                    สาขาการจัดการธุรกิจดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการขอเชิญเกษตรกร ผู้ประกอบการ SME เข้ารับการฝึกอบรม ปั้นเกษตรกร SME สู่ธุรกิจดิจิทัล ระหว่างวันที่ 21-23 เมษายน 2564 ณ ห้อง 1158 คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 เมษายน 2564 หรือครบจำนวน 30 ท่าน


 

  ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ