Accessibility Tools

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร

           ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการการสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และสินค้าเกษตร วันที่ 4 -5 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม เวลาดี 4 โรงแรม ณ เวลา จ.ราชบุรี

   

 

  ที่มา : หน่วยพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ