Accessibility Tools

ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร

           งานศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาสรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับอาจารย์และบุคลากร โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 - 30 พฤศจิกายน 2566
           หลักสูตรที่เปิด
           ▪ การใช้งาน Google Data Studio | วันที่ 4 ธ.ค. 66 | วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ , อาจารย์ ดร.ภัทรานิษฐ์ ศรีสกลทรัพย์
           ▪ บริหารจัดการเว็บไซต์ด้วย WordPress สำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์หรือผู้สนใจ | วันที่ 6 ธ.ค. 66 | วิทยากรโดย นายปัญญา ธีระเสถียร , นายชลธิศ  โพธิประภา
           ▪ การออกแบบและพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร | วันที่ 7 ธ.ค. 66 | วิทยากรโดย ผศ.ดร.สุจิตตรา จันทร์ลอย , ผศ.ดร.สุธิดา ปรีชานนท์
           ▪ การสร้าง Chat bot สำหรับเพจ Facebook ทำเองได้ง่ายนิดเดียว | วันที่ 8 ธ.ค. 66 | วิทยากรโดย นางสาวภคภัทร  เพิ่มพูล , นายอนุวัฒน์  จำปาเกตุ
           ▪ การใช้งาน Affinity เพื่อการออกแบบเบื้องต้น | วันที่ 12 ธ.ค. 66 | วิทยากรโดย ผศ.ดร.ดาราวรรณ ญาณะนันท์ , ผศ. วิลัยพร ไชยสิทธิ์

           หมายเหตุ : ในการลงทะเบียน 1 ครั้ง จะสามารถเลือกได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น หากต้องการเข้าร่วมอบรมมากกว่า 1 หลักสูตร กรุณาลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกครั้ง

  ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม

 

  ที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ