Accessibility Tools

งานบริหารพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา

           งานบริหารพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญา วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 9 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ อาคารอํานวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
           จัดโดย งานบริหารพัสดุ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
           วิทยากร : อาจารย์สามารถ แสงรินทร์ นิติกรชํานาญการ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

  ลงทะเบียนรายชื่อผู้เข้าอบรม
  ใบตอบรับโครงการอบรมฯ

 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร