Accessibility Tools

ขอเชิญบุคลากรที่สนใจทำผลงานหรือมีผลงานวิชาการที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์และประเมินการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

            งานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ขอเชิญบุคลากรที่สนใจทำผลงานหรือมีผลงานวิชาการที่จะใช้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิพากษ์และประเมินการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566  เวลา 08.30-17.00 น.  ณ ห้องประชุมทรัพย์คิรี ชั้น 3 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

            วิทยาการโดย : ศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ท. พิชัย สดภิบาล อนุกรรมการเกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการด้านรับใช้ท้องถิ่นและสังคม
            ผู้พัฒนาผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม : อ.ดร.ปิรันธ์ ชิณโชติ , อ.ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์


  ลงทะเบียน

 

  ที่มา : งานบริหารบุคคล