Accessibility Tools

ประกาศกําหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ รุ่น 14

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง
กําหนดการเข้ารับการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มี
และเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ รุ่น ๑๔

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (.) จัดดําเนินการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชํานาญการ พิเศษ รุ่น ๑๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มหาวิทยาลัยจึงขอกําหนดวันอบรมเพื่อดําเนินงานตาม โครงการดังกล่าว ดังนี้
 

รายละเอียด

 

  ที่มา : คณะครุศาสตร์