Accessibility Tools

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและผู้ที่สนใจร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล

          ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและผู้ที่สนใจร่วมเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานความปลอดภัย ห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวกับสารเคมี ซึ่งเป็นโครงการมหาวิทยาลัยแม่ข่ายฯ:มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุพจน์ มิเถาวัลย์ ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สมัครและสแกนเพื่อลงทะเบียน (ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566)
 

  ลงทะเบียนร่วมอบรม

 

  ที่มา : งานสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร