Accessibility Tools

ประกาศกําหนดการดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ
เรื่อง กําหนดการดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
  

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ประสงค์จะสรรหากรรมการสภาวิชาการแทนสภาวิชาการชุดปัจจุบัน ที่จะหมดวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ ตามคําสั่งที่ ๕/๒๕๖๗ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗ 

            เพื่อให้การดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ เป็นไปตามเจตนารมณ์และ วัตถุประสงค์แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ อาศัยอํานาจตามความในข้อ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการ จึงออกประกาศกําหนดการดําเนินการสรรหากรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

รายละเอียด
ประกาศฯ การสรรหากรรมการสภาวิชาการ
ใบสมัคร
ใบเสนอชื่อภายใน
ใบเสนอชื่อภายนอก

 
 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร