Accessibility Tools

ประกาศกําหนดการดําเนินการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง

ประกาศคณะกรรมการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เรื่อง กําหนดการดําเนินการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
เพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง
 

            ด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับการเลือกในการประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ขอสละสิทธิ์การเสนอชื่อโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง ด้านศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน คน 

            เพื่อให้การดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่ง ที่ว่าง เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ๒๕๕๗ และมติของคณะกรรมการรับการเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงได้ออกประกาศการดําเนินการรับการเสนอชื่อ บุคคลเข้ารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเพิ่มเติมแทนตําแหน่งที่ว่าง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้ 

รายละเอียด
ประกาศฯ การดําเนินการรับการเสนอชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งรายชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
แบบเสนอชื่อฯ
แแบบข้อมูลประวัติและคำรับรองฯ

 
 

  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร